Smokey Quartz Rondelle Faceted 7X5 mm

$35.00 $32.00

Smokey Quartz Rondelle Faceted

Size: 7x5 mm

15" Strand