Poppy Jasper Round 8mm

$12.00

Poppy Jasper Round 

Size: 8mm

15" Strand